Algemene Voorwaarden

§ 1 Algemeen

a) Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke relaties tussen de heer Dr. Bart-Jan van Putten, Wallstrasse 5, 01067 Dresden/Bondsrepubliek Duitsland (hierna „SeniorWise“ genoemd) en de cliënt in de versie zoals deze ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst geldt. Daarmee strijdige algemene voorwaarden van cliënt worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Cliënten zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend ondernemers conform art. 14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

b) Contractuele afspraak

Taal van de overeenkomst is Nederlands. Op wens van cliënt stelt SeniorWise algemene voorwaarden, facturen en aanbiedingen in de Duitse, Engelse of Nederlandse taal ter beschikking. Aanvullende afspraken behoeven een schriftelijke vorm.

c) Latere wijziging van de algemene voorwaarden

SeniorWise is bevoegd tot het achteraf aanpassen en aanvullen van de algemene voorwaarden ten aanzien van reeds aanwezige zakelijke relaties voor zover wijzigingen in wetgeving of jurisprudentie zulks vereisen of andere omstandigheden ertoe leiden dat de contractuele equivalentieverhouding niet in onbeduidende mate wordt verstoord. Een latere wijziging van de algemene voorwaarden wordt van kracht indien cliënt deze niet binnen een termijn van zes (6) weken na kennisgeving van de wijziging van de hand wijst. SeniorWise zal cliënt bij aanvang van de termijn uitdrukkelijk op de implicaties van zijn zwijgen als aanvaarding van de wijziging van de overeenkomst attenderen en hem gedurende de termijn de mogelijkheid verlenen om een uitdrukkelijke verklaring af te geven. Indien cliënt binnen de gestelde termijn niet met de wijziging akkoord gaat, kunnen zowel SeniorWise als ook cliënt de overeenkomst per direct opzeggen.

§ 2 Beschrijving van de prestatie

SeniorWise helpt haar cliënten om interactieve producten voor senioren aantrekkelijk, functioneel en gebruiksvriendelijk te maken. Cliënten van SeniorWise zijn ondernemingen die uitsluitend specifieke producten voor senioren vervaardigen alsmede ondernemingen die op senioren afgestemde producten voor een bredere doelgroep vervaardigen. In dit verband biedt SeniorWise onderzoeks-, adviserings- en ontwerpprojecten (hierna project genoemd) aan. SeniorWise ontwerpt nieuwe en verbeterde producten en test producten en prototypes tezamen met de toekomstige gebruikers. SeniorWise biedt ook rapporten en trainingen aan.

§ 3 Afsluiting van de overeenkomst

a) Algemeen

Een contractuele overeenkomst met SeniorWise komt via de website van SeniorWise of door individuele afspraak (aanbod en aanvaarding, bijv. mondeling, schriftelijk, telefonisch, per e-mail of fax) tot stand. Bewaring resp. opslag van de tekst van de overeenkomst vindt niet plaats omdat de inhoud van de overeenkomst telkens uit de overeengekomen afspraak blijkt.

b) Geïndividualiseerde afsluiting van de overeenkomst ten aanzien van projecten/trainingen

Cliënt doet SeniorWise allereerst een aanvraag met betrekking tot een project of een training toekomen. SeniorWise bevestigt de ontvangst van de aanvraag jegens cliënt en doet hem een aanbod toekomen. Cliënt kan dit aanbod van SeniorWise aanvaarden. Bij aanvaarding door cliënt (opdrachtbevestiging) komt een overeenkomst tussen SeniorWise en cliënt tot stand.

c) Geldigheidsduur van het aanbod

De door SeniorWise gedane aanbiedingen hebben een geldigheid van vier (4) weken. Bij opdrachten die na deze termijn voor dit aanbod verleend worden, geldt dit als nieuw aanbod van cliënt dat door SeniorWise kan worden aanvaard.

d) Bestelling van rapporten of projecten tegen een vaste prijs

Via de website van SeniorWise kan cliënt een rapport (digitaal bestand) of een project tegen een vaste prijs bestellen. Bij de bestelling geeft cliënt op bindende wijze zijn aanbod te kennen. SeniorWise zal de binnenkomst van de bestelling van cliënt terstond bevestigen. De ontvangstbevestiging vormt echter geen bindende aanvaarding van de bestelling. SeniorWise is bevoegd om het in de bestelling begrepen aanbod binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bestelling bindend te accepteren. Bij aanvaarding komt een overeenkomst tussen SeniorWise en cliënt tot stand.

§ 4 Prestatie

a) Realisering van prestaties

SeniorWise is bevoegd om de overeenkomst resp. delen van de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

b) Gedeeltelijke prestatie

SeniorWise is bevoegd tot het realiseren van gedeeltelijke prestaties indien zulks voor cliënt redelijk is.

c) Niet toerekenbare vertragingen bij de realisatie van de prestatie

Voor vertragingen bij het realiseren van prestaties vanwege force majeure (niet toerekenbare tekortkoming) en op basis van buitengewone en onvoorzienbare gebeurtenissen die ook door uiterste zorgvuldigheid van SeniorWise niet kunnen worden verhinderd (hiertoe behoren met name stakingen, bevelen van overheidswege of gerechtelijke bevelen en gevallen van niet juiste of niet correcte eigen bevoorrading ondanks daartoe strekkende dekkingsaankopen, ziekte, ongeval enz.) is SeniorWise niet aansprakelijk. Deze geven SeniorWise het recht om de realisatie van de prestatie op te schorten zolang de omstandigheden van de verhindering duren.

d) Ontbinding van de overeenkomst

Bij niet-beschikbaarheid om de hiervoor genoemde redenen kan SeniorWise de overeenkomst ontbinden. SeniorWise is daarbij verplicht cliënt onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid in kennis te stellen en eventueel reeds verrichte tegenprestaties onmiddellijk te vergoeden.

e) Prestatietijd

De prestatietijd wordt individueel door partijen overeengekomen en blijkt uit het desbetreffende aanbod.

f) Taal waarin prestatie geschiedt

Voor zover cliënt prestaties van SeniorWise in een bepaalde taal wenst, behoeft dit een aparte overeenkomst.

§ 5 Vergoeding

a) Algemeen

Alle prijzen gelden exclusief BTW. Bij projecten/trainingen komen daar nog reis-, overnachtings- en maaltijdkosten bij waarvoor cliënt zelf dient op te komen, tenzij iets anders werd overeengekomen.

b) Aanbetaling bij projecten

De overeengekomen vergoeding omvat alle door SeniorWise in verband met de uitvoering van het project aangeboden prestaties. Ter financiering van de uitvoering van het desbetreffende project dient bij opdrachtverlening door cliënt de helft van de overeengekomen vergoeding (50%) te worden voldaan. De resterende vergoeding is bij aflevering van de resultaten verschuldigd, tenzij iets anders werd overeengekomen.

c) Betalingscondities bij trainingen

De deelnamekosten voor de geboekte training zijn binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging verschuldigd.

d) Betalingscondities bij de aankoop van rapporten/projecten tegen een vaste prijs

De betaling bij de aankoop van rapporten/projecten tegen een vaste prijs geschiedt op rekening. De betaling is binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur verschuldigd.

e) Latere wijzigingswensen

SeniorWise behoudt zich het recht voor om latere wijzigingswensen, extra eisen of speciale prestaties (bewerking, wijziging van ontwerpen of documenten) van cliënt afzonderlijk in rekening te brengen. De vergoeding wordt bepaald door de in het aanbod genoemde voorwaarden alsmede door de daaraan bestede tijd. Bij onvoorziene vertragingen of zulke waarvoor SeniorWise niet verantwoordelijk is, wordt de afspraak resp. het tijdstip met wederzijds goedvinden aangepast. Wijzigingen geschieden schriftelijk en vervangen de tot dan toe geldende afspraak/resp. het tot dan toe geldende tijdstip. SeniorWise behoudt zich het recht voor om de terzake van cliënt gemaakte kosten voor de vertraging van het begin van het project (bijv. planning, boeking, opzet) in rekening te brengen, voor zover cliënt voor de vertraging verantwoordelijk is.

f) Te late betaling

Cliënt blijft met de betaling in gebreke indien betaling niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur door SeniorWise wordt ontvangen. Bij een te late betaling wordt rente ter hoogte van negen (9) procent boven de basisrentevoet van de Europese Centrale Bank berekend. Mocht cliënt met zijn betalingen in gebreke blijven, dan behoudt SeniorWise zich het recht voor om aanmaningskosten ten bedrage van € 10,00,– in rekening te brengen. De mogelijkheid om een daarboven uitstijgende schadevergoeding te eisen, blijft hierdoor onverlet. Voor cliënt blijft de mogelijkheid bestaan om te bewijzen dat SeniorWise geen of een geringere schade heeft opgelopen.

g) Retentierecht (recht van terughouding)

Een beroep op een retentierecht is alleen toegestaan aan cliënt voor tegenaanspraken die opeisbaar zijn en die op dezelfde contractuele verhouding zoals de verplichting van cliënt berusten.

§ 6 Annuleringskosten bij trainingen

Annulering van de door cliënt geboekte tijdstippen is schriftelijk mogelijk. De annuleringskosten zijn gebaseerd op de hierna volgende bepalingen. Annulering is vrij van kosten indien deze tot uiterlijk dertig (30) dagen vóór het overeengekomen trainingstijdstip geschiedt. Een tijdige annulering is afhankelijk van de ontvangst bij SeniorWise. Bij een latere annulering worden de annuleringskosten trapsgewijs volgens de hierna genoemde vaste percentages in rekening gebracht:

  • 25% van het overeengekomen factuurbedrag vanaf de 29e tot 14e dag vóór het geboekte tijdstip;
  • 50% van het overeengekomen factuurbedrag vanaf de 13e tot de 8e dag vóór het geboekte tijdstip;
  • 80% van het overeengekomen factuurbedrag voor een annulering op het moment van minder dan acht (8) dagen vóór het overeengekomen tijdstip;
  • 100% van het overeengekomen factuurbedrag voor niet-verschijnen op het geboekte tijdstip.

Aan cliënt blijft de mogelijkheid voorbehouden om te bewijzen dat voor SeniorWise geen of geringere kosten zijn ontstaan.
Cliënt dient daarenboven de ontstane reiskosten jegens SeniorWise te vergoeden.

§ 7 Naleving van vertrouwelijkheid

SeniorWise zal de gegevens die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door cliënt ter hand werden gesteld, uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken en deze gegevens niet doorgeven. SeniorWise en haar medewerkers alsmede de door SeniorWise in verband met de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden waarborgen de vertrouwelijkheid te allen tijde.

§ 8 Garantie

a) Garantieclaim

Voor zover SeniorWise een zaak vervaardigt, bestaan wettelijke garantierechten. Indien de zaak gebrekkig is en cliënt alsnog nakoming eist, kan SeniorWise te harer keuze het gebrek verhelpen of een nieuwe zaak vervaardigen. Indien gebreken ook na minstens twee herstellingspogingen niet worden verholpen, dan heeft cliënt recht op ontbinding of vermindering van de koopprijs.

b) Rechten bij niet-essentiële gebreken

Indien sprake is van slechts een niet-essentieel gebrek, dan heeft cliënt met uitsluiting van het recht van ontbinding alleen het recht op een redelijke prijsvermindering.

c) Schadevergoeding voor gebreken

Voor schade die te wijten is aan ondeskundige behandeling of ondeskundig gebruik, geldt geen garantie. Schadevergoeding voor gebreken dient alleen in gevallen van opzet of grove nalatigheid te worden betaald. Deze uitsluiting betreft niet de aansprakelijkheid voor schade wegens schending van het leven, van de lichamelijke integriteit of de gezondheid. De voorschriften uit de wet op de productaansprakelijkheid blijven door deze aansprakelijkheidsuitsluiting onverlet.

d) Risico-overgang

Het risico op een toevallig teniet gaan of de verslechtering van de zaak gaat in het kader van de garantieafwikkeling pas ten tijde van de aanvaarding van de zaak op cliënt over. Jegens ondernemers gaat het risico op een toevallig teniet gaan of de verslechtering van de zaak reeds ten tijde van de overdracht aan de voor transport bevoegde persoon over. Garantieclaims verjaren binnen één jaar na risico-overgang.

e) Afname

De afname mag niet om redenen van artistieke vormgeving worden geweigerd. In het kader van de opdracht bestaat voor SeniorWise artistieke vrijheid van handelen. Reclamaties ten aanzien van de artistieke vormgeving zijn uitgesloten.

§ 9 Verantwoordelijkheid van cliënt

a) Inhoud van de opdracht van cliënt

Voor de inhoud en de juistheid van de aangereikte gegevens en informatie bij een bestelling van cliënt is uitsluitend de cliënt zelf verantwoordelijk. Hij verplicht zich bovendien geen gegevens aan te reiken waarvan de inhoud de rechten van derden schendt of in strijd is met bestaande wetten. Cliënt bevestigt met de overdracht van gegevens aan SeniorWise dat de auteursrechtelijke bepalingen zijn nageleefd. Voor zover cliënt uit het projectrapport wil citeren, dient hij de citaten als dusdanig kenbaar te maken en daarbij SeniorWise als auteur van het projectrapport te noemen.

b) Vrijwaring

Cliënt vrijwaart SeniorWise tegen alle aanspraken die derden wegens dergelijke schendingen jegens SeniorWise kunnen inroepen. Dit omvat ook de vergoeding van kosten voor noodzakelijke juridische vertegenwoordiging. Voorts vrijwaart cliënt SeniorWise tegen alle aanspraken die op grond van schade door het te testen product worden veroorzaakt. Cliënt ondersteunt SeniorWise bij het verweer tegen deze aanspraken, met name door het ter beschikking stellen van alle voor de verdediging vereiste informatie. Cliënt is tot vergoeding van schade gehouden die SeniorWise door het succesvol inroepen van dergelijke aanspraken door derden oploopt. Cliënt vrijwaart SeniorWise ook tegen alle aanspraken die jegens SeniorWise worden ingeroepen omdat cliënt de correct verkregen resultaten op opzettelijke of nalatige wijze onrechtmatig heeft gebruikt of onjuist met hen reclame maakt.

c) Uitvoering van de opdracht

Cliënt is gehouden om SeniorWise alle bescheiden die voor de nakoming van de overeenkomst vereist zijn op tijd aan te reiken en SeniorWise over alle gebeurtenissen en omstandigheden in kennis te stellen die voor de nakoming van de overeenkomst van belang zijn.

d) Producttesten

Cliënt is alleen ervoor verantwoordelijk dat alle noodzakelijke chemische, medische, farmaceutische of overige technische beproevingen, onderzoeken alsmede analyses van het testproduct werden uitgevoerd. Hij is er voorts voor verantwoordelijk dat het product voor de test geschikt is en bij de beproeving geen aanduidingen zijn gebleken dat het product schade kan veroorzaken. Cliënt stelt aan SeniorWise alle vereiste informatie voor het gebruik van het product ter beschikking zodat SeniorWise deze aan de testdeelnemers kan doorgeven.

e) Geheimhouding

Cliënt is gehouden om alle zakelijke en bedrijfsgeheimen die hem door SeniorWise bij de uitvoering van de overeenkomst zijn meegedeeld en/of ter kennis komen als vertrouwelijk gewaarmerkte informatie geheim te houden. De geheimhoudingsplicht blijft na beëindiging van deze overeenkomst gedurende een periode van zesendertig (36) maanden bestaan.

f) Geheimhouding m.b.t. aanbiedingen

Alle aanbiedingen die SeniorWise jegens cliënt doet, ontvangt cliënt uitsluitend met het oog op de beslissing omtrent het afsluiten van de overeenkomst met SeniorWise. Cliënt mag de inhoud van de aanbieding alleen in onderlinge overeenstemming openbaar maken of aan derden kenbaar maken.

§ 10 Referentierecht

SeniorWise heeft het recht om in het kader van referenties naar de zakelijke relatie met cliënt te verwijzen en deze voor reclamedoeleinden te gebruiken, tenzij iets anders werd overeengekomen. In dit verband heeft SeniorWise ook het recht om te refereren aan de door SeniorWise aangeboden trainingen. SeniorWise behoudt zich het recht voor om tijdens de trainingen beeldopnamen te maken en in reclamemateriaal, presentaties alsmede op de website van SeniorWise te vermelden, tenzij iets anders werd overeengekomen en voor zover van toestemming sprake is.

§ 11 Licentieovereenkomst

a) Auteursrecht

Alle door SeniorWise vervaardigde rapporten, ontwerpen, documenten en bestanden inclusief alle geautoriseerde kopieën zijn intellectueel eigendom van SeniorWise. Zulks geldt ook, voor zover de vervaardigde rapporten, ontwerpen, documenten en/of bestanden naar aanleiding van suggesties of de medewerking van cliënt werden gespecificeerd.

b) Licentieverlening

SeniorWise zal aan cliënt ten tijde van verrekening van alle op de overeenkomst betrekking hebbende facturen alle voor cliënt vereiste gebruiksrechten in die omvang overdragen zoals dit voor de opdracht is overeengekomen of blijkt uit de waarneembare omstandigheden van de opdracht. In geval van twijfel voldoet SeniorWise aan de verplichting door het toekennen van niet-exclusieve gebruiksrechten op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij het einde van de overeenkomst komt de licentieverlening te vervallen. Cliënt ontvangt de projectresultaten uitsluitend voor eigen gebruik, voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen. Tenzij iets anders werd overeengekomen, mag de inhoud van de projectresultaten alleen met toestemming van SeniorWise worden gepubliceerd of aan derden worden geopenbaard.

c) Auteursrecht bij trainingen

De inhoud alsmede de opbouw van de door SeniorWise georganiseerde trainingen en de daarop betrekking hebbende documenten inclusief alle geautoriseerde kopieën zijn intellectueel eigendom van SeniorWise. Ook alle door SeniorWise vervaardigde teksten, beelden en overige werken/zaken zijn intellectueel eigendom van SeniorWise.

d) Licentieovereenkomst bij trainingen

SeniorWise draagt ten tijde van voldoening van de deelnemerskosten alle voor cliënt vereiste gebruiksrechten op de trainingsdocumenten aan cliënt over in de omvang zoals dit in de overeenkomst werd afgesproken. In geval van twijfel voldoet SeniorWise aan deze verplichting door het toekennen van niet-exclusieve gebruiksrechten op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland voor de duur van de training. Bij het einde van de overeenkomst komt de licentieverlening in principe te vervallen. Ten aanzien van de aan cliënt voor eigen gebruik aangereikte kopieën blijft het gebruiksrecht daarentegen ook na het einde van de overeenkomst bestaan. Ieder daarboven uitstijgend gebruik behoeft toestemming van SeniorWise. Met name mag de inhoud van de trainingen nóch aan derden worden geopenbaard (verlening van sublicenties of distributie) nóch worden gekopieerd, verveelvoudigd of op gegevensdragers of andere media worden opgeslagen. Ook is het zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming verboden om de inhoud, teksten en oefeningen voor eigen doeleinden in trainingen, seminars, cursussen of anderszins jegens derden toe te passen.

e) Schadevergoeding

SeniorWise behoudt zich het recht voor om bij iedere schending van de contractuele licentievoorwaarden, met name bij schending van het auteursrecht, de ontstane schade te verhalen.

§ 12 Aansprakelijkheid

a) Uitsluiting van aansprakelijkheid

SeniorWise alsmede haar wettelijke vertegenwoordigers en personen waarvan zij zich voor de nakoming van de overeenkomst bedient, zijn alleen aansprakelijk voor opzet of grove nalatigheid. Voor zover essentiële contractuele plichten (derhalve zulke plichten waarvan de naleving voor het bereiken van het doel der overeenkomst van bijzonder belang is) in het geding zijn, geldt ook aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid. Daarbij beperkt zich de aansprakelijkheid op de voorzienbare, voor de overeenkomst typische, directe doorsneeschade. Jegens ondernemers is SeniorWise in het geval van grove nalatige schending van niet-essentiële contractuele plichten alleen ter hoogte van de voorzienbare, voor de overeenkomst typische, directe doorsneeschade aansprakelijk.

b) Aansprakelijkheidsvoorbehoud

De hiervoor genoemde uitsluiting van aansprakelijkheid betreft niet de aansprakelijkheid voor schade vanwege schending van het leven, de lichamelijke integriteit of de gezondheid. Ook de voorschriften uit de wet op de productaansprakelijkheid blijven door deze uitsluiting van aansprakelijkheid onverlet.

§ 13 Slotbepalingen

a) Bevoegde rechter

Als exclusief bevoegde rechterlijke instantie voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende juridische geschillen wordt die in de vestigingsplaats van SeniorWise in Dresden overeengekomen, voor zover cliënt een koopman, een rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk orgaan is of zover cliënt niet over een bevoegde rechterlijke instantie in de Bondsrepubliek Duitsland beschikt.

b) Rechtskeuze

Voor zover niet dwingende wettelijke bepalingen volgens het nationale recht van cliënt daarmee in strijd zijn, is met uitsluiting van het Weens Koopverdrag Duits recht van toepassing.

c) Slotbepaling (Salvatorische clausule)

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen laat de rechtsgeldigheid van de overige algemene voorwaarden onverlet.